Edukativni centar „KORAK PO KORAK 2 „ osnovan je 2016.godine sa sedištem u Pančevu, s ciljem pružanja usluga logopedsko-defektološke dijagnostike, savetovanja i terapije poremećaja u području komunikacijske i govorno-jezičke patologije kod dece i odraslih. 

Naš tim čine visokostručni  logopedi, oligofrenolog i psiholog s višegodišnjim iskustvom u radu  koji svoj posao obavljaju sa puno entuzijazma, uz stalno usavršavanje u zemlji i inostranstvu.

Naša znanja i iskustva najviše koriste deci:

 • kroz ranu intervenciju sa dijagnozama nedovoljno razvijenog govora,
 • autističnog spektra,
 • artikulacijskim teškoćama,
 • specifičnim jezičkim teškoćama,
 • teškoćama rane komunikacije,
 • hiperaktivnim poremećajem ADHD/ADD,
 • neuromotoričkim smetnjama,
 • deficitima senzorne integracije,
 • koja mucaju,
 • koja imaju genetske sindrome,
 • školskog uzrasta sa dijagnozama disleksije, disgrafije, diskalkulije, deficitima pažnje
 • kao i odraslim osobama sa mucanjem i posledicama afazije.

Delatnost centra odvija se kroz individualni i grupni rad, u ugodnim prostorijama, uz pomoć najsavremenije opreme, didaktičkih sredstava i edukativnog materijala.

Logopedsko edukativni centar “Korak po korak 2”
 Braće Jovanovića 76
26 000 Pančevo

telefon: +381/614400-588
e-mail: 

korakpokorak2@gmail.com

Sa BLOGa

Korisni inkovi